เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201451Strategic Cost Management
การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1201216

Course Description
บทบาทของการจัดการต้นทุนและแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของการวัดผลการดำเนินงานแบบสมดุล การจัดทำแผนกลยุทธ์บนพื้นฐานของการวัดผลการดำเนินงานแบบสมดุล การออกแบบการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ในองค์กรธุรกิจผลิต ค้าปลีกและบริการ การใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรขององค์กร การวัดและจัดการกระบวนการทำงานเพื่อการพัฒนากระบวนการทำงาน การบวนการผลิตแบบลีนและการควบคุมคุณภาพ วิธีการการเทียบเคียงกับผู้นำอุตสาหกรรม การจัดการผลิตภัณฑ์ตลอดช่วงอายุ และการจัดการต้นทุนสำหรับนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่


The role of cost management and strategy map; balanced scorecard objectives, measures and targets; creating a strategy map based on the balanced scorecard; designing strategic cost management in manufacturing, retail and service organizations; using activity-based costing to increase organisation profitability; measuring and managing process performance for process improvements; lean manufacturing and quality control; benchmarking; managing products over their life cycle; and cost management for innovation and generation of new product development.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH