เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201450Forensic Accounting
การบัญชีสืบสวน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1201342

Course Description
ความหมาย แนวคิด และพัฒนาการของรูปแบบการบัญชีสืบสวน การตรวจสอบทุจริตและการสืบสวนทางการเงิน การทุจริตที่มีความสลับซับซ้อนและอาชญากรรมทางการเงิน การทุจริตทางเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต กฎหมาย กฎระเบียบและสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ การป้องกันการทุจริต สัญญาณเตือนภัย และการประเมินความเสี่ยงแบบมุ่งเป้า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบทุจริตและการสืบสวนทางการเงิน การทุจริตที่ค้นพบ การรวบรวมหลักฐาน การเขียนรายงาน กระบวนการสอบสวนและการดำเนินการทางกฎหมาย และหลักจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสำหรับการบัญชีสืบสวน


Meaning, concept, and development of forensic accounting approaches, fraud examination and financial forensics; complex frauds and financial crimes; cybercrime computer and internet fraud; legal, regulatory, and professional environment; fraud detection, red flags and targeted risk assessment; use of information technology for fraud examination and financial forensics; discovered fraud, gathering evidence, concluding and writing reports; forensic processes and law enforcement; and ethical principles of professional accountants for forensic accounting.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH