เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201449Environmental Accounting and Corporate Social Responsibility
การบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1201213 และ 1201214

Course Description
บทบาทของบัญชีในประเด็นสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีสิ่งแวดล้อม หลักการพื้นฐานและแนวคิดของความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ วิธีการบูรณาการบัญชีสิ่งแวดล้อมและแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเพื่อการประยุกต์ใช้จริงในภาคธุรกิจ การวัดและสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในรายงานประจำปีและการคำนวณต้นทุนที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร การวัดต้นทุนและผลประโยชน์จากการทำธุรกิจที่ยั่งยื่น


The role of accounting in environment concerns and corporate social responsibility culture; the underpinning theories of environmental accounting; foundations and concepts of corporate social responsibility; how to integrate environmental accounting and corporate social responsibility concepts into the real world applications; the measurement and communication of environment-related issues in the annual report and the calculation of environment-related costs for benefits in managerial decision making; measure the costs and benefits provided by the natural environment which a business be sustainable.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH