เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201448Accounting Theory and Research
ทฤษฎีบัญชีและการวิจัย
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1201213 และ 1201214

Course Description
วิวัฒนาการและอนาคตของทฤษฎีบัญชี ลักษณะ แนวความคิดและข้อสมมติทางการบัญชี ทฤษฎีบัญชีเชิงบรรทัดฐาน ทฤษฎีบัญชีเชิงอธิบาย แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางการบัญชี สมมติฐานความมีประสิทธิภาพของตลาดและตัวแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุน กำไรทางบัญชีและราคาหุ้น การตกแต่งกำไร วิวัฒนาการเชิงเหตุผลของข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูล ทฤษฎีตัวการตัวแทน กระบวนการสัญญาระหว่างตัวการตัวแทนและต้นทุนของข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีกับกระบวนการทางรัฐศาสตร์ บทบาทของการวิจัยทางบัญชี และการวิจัยทางบัญชีร่วมสมัย


Evolution and prospects of accounting theories; nature, concept and assumptions of accounting; the role of accounting theory; contemporary accounting theories and evaluating various accounting practices; normative accounting theory; positive accounting theory; critical perspectives of accounting; the efficient markets hypothesis and capital asset pricing model (CAPM); accounting earnings and stock prices; earnings management; evolution of disclosure regulation rationales; principal agent theory; contract theory and information costs; the relationship between accounting and the political procedures; the role of accounting research; and contemporary accounting research.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH