เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201447Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities
การบัญชีสำหรับตราสารอนุพันธ์และกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1201213 และ 1201214

Course Description
มาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ การบัญชีสำหรับการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศและกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง วิธีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย กิจกรรมป้องกันความเสี่ยงขององค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ ประกอบด้วย ออฟชั่นสวอปฟอร์เวิด และ ฟิวเจอร์ หลักการบัญชีว่าด้วยการนำเสนอและเปิดเผยข้อมูลของตราสารอนุพันธ์


Financial reporting standards related to derivative instruments; accounting for foreign currency transactions and hedging activities; methods to hedge foreign currency and interest rate risk; corporate hedging activities with derivative instruments such as options, swaps, forwards, and futures; accounting principles that underlie the presentation and disclosure of derivative instruments.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH