เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201446Budgets for Planning and Control
งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1201216

Course Description
การจัดทำงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุมด้านการจัดการ บทบาทของงบประมาณและการจัดทำงบประมาณ องค์ประกอบของการจัดทำงบประมาณ งบประมาณดำเนินงานและการเงิน กระบวนการจัดทำงบประมาณสำหรับการวางแผนและควบคุมเกี่ยวกับขายสินค้า วัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายในการผลิต งบประมาณหลัก งบประมาณคงที่ งบประมาณยืดหยุ่น งบประมาณฐานศูนย์ งบประมาณและพฤติกรรมองค์กร การวิเคราะห์ความอ่อนไหว การจัดทำงบประมาณสำหรับองค์กรธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ การวางแผนและควบคุมกำไรในยุคโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีออนไลน์


Preparing budgets for planning and management control; the role of budgets and budgeting; the elements of budgeting; operating and financial budgets; the budgeting process for planning and control of sales, raw materials, manufacturing overhead; master budget; static budget; flexible budget; zero-based budget; budgets and organizational behaviour; sensitivity analysis; budgeting of merchandising, manufacturing and servicing organisations; profit planning and control in globalization and online technology.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH