เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201445Problems in Auditing
ปัญหาการสอบบัญชี
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1201342

Course Description
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชี การประยุกต์หลักการสอบบัญชีในสถานการณ์ต่างๆ และการรายงานการสอบบัญชี กรณีศึกษาในหลายรูปแบบจะมีการนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการใช้ดุลยพินิจของผู้เรียน


Various problems in auditing; application of auditing principles for various situations and audit reporting; several cases will be used in order to enhance critical thinking and judgment of students.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH