เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201218Internal Audit and Enterprise Risk Management
การตรวจสอบภายในและการจัดการความเสี่ยงองค์กร
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1201213 และ 1201214

Course Description
ความหมายของการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด บทบาทของการตรวจสอบภายในและการควบคุมในแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลไกการควบคุมและกรอบการควบคุมของ COSO แนวทางการตรวจสอบภายในและการกำหนดกลยุทธ์การตรวจสอบ กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบภาคสนาม การตรวจสอบการทุจริต
การตรวจสอบระบบสารสนเทศ การรายงานผลการตรวจสอบ การรายงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ การสื่อสารผลของการตรวจสอบ แม่บทของการจัดการความเสี่ยงองค์กร บทบาทของหน่วยตรวจสอบภายในสำหรับการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร การบูรณาการงานตรวจสอบภายใน การควบคุม และการจัดการความเสี่ยงองค์กร

Meaning of internal audit; internal audit with respect to laws and regulations; the role of internal audit and control in corporate governance practices; control mechanisms and control framework—COSO; the internal audit approach and setting an audit strategy; the audit planning process; audit field work; fraud investigations; information systems auditing; reporting results of the audit; audit committee reporting; communication audit results; enterprise risk management framework; the internal audit role in enterprise-wide risk management; integrating internal audit, control and enterprise risk management.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH