เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201443Financial Reporting and Corporate Valuation
รายงานการเงินและการประเมินมูลค่ากิจการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1201213 และ 1201214

Course Description
เนื้อหา แนวคิด โครงสร้าง และความหมายของการรายงานทางการเงินสำหรับองค์กรธุรกิจ การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้จัดทำงบการเงิน ตีความงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์กระแสเงินสดและกระแสเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ การใช้เทคนิคการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
แนวโน้ม และแนวดิ่งเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรและความเสี่ยงสำหรับงบการเงินงวดปัจจุบันของกิจการ และทำการประมาณการงบการเงินในอนาคตของกิจการ ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนเงินลงทุนของกิจการ ทำการประเมินมูลค่ากิจการโดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ การคิดลดเงินปันผล และการคิดลดกำไรส่วนที่เหลือ เพื่อการตัดสินใจลงทุน วางแผนทางธุรกิจ และการจัดการทางการเงินระยะยาว

Content, concept, structure and meaning of financial reporting for business organizations; prepare financial statements in accordance with Thai financial reporting standards; evaluate the appropriateness of accounting policies used to prepare financial statements; interpret financial statements and related disclosures; analyse a firm’s cash flows and working capital requirements; use of ratio, trend and vertical analysis techniques to analyze profitability and risk for the current financial statements of a firm and to project a firm’s future financial statements; evaluate the appropriateness of the components used to calculate a firm’s cost of capital; valuation of a firm by using discount free cash flow, dividend discount and residual income approaches for investment decisions, business planning and long-term financial management.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH