เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201344Apprenticeship
การฝึกงาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (0-40-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการภาคธุรกิจ ทำงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีประสบการณ์ ฝึกความชำนาญในงานนั้น ๆ นักบัญชีอาชีพเป็นผู้ควบคุมการฝึกงาน ประเมิน และชี้แนะปรับปรุงการทำงาน


Practical training in a job on a real business world basis; working alongside experienced accountants; obtaining job-specific skills; coach, evaluate and reflect on performance by professional accountants.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH