เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201343Applying International Financial Reporting Standards
การประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1201213 และ 1201214

Course Description
โครงสร้างของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและบทบาทในการกำหนดมาตรฐานการบัญชี แม่บทบัญชี วิธีการประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศในบริบทของประเทศไทย การศึกษาฉบับล่าสุดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ และฉบับใหม่ ๆ ที่กำลังจะประกาศใช้


The structure of the International Accounting Standard Board (IASB) and its standard-setting role; the conceptual framework of the IASB; how to apply International Financial Reporting Standards (IFRSs) in the Thai context; keeping up to date with IFRSs and interpretations that were revised or newly issued by the IASB.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH