เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201342Auditing and Assurance Services
การสอบบัญชีและงานบริการให้ความเชื่อมั่น
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1201213 และ 1201214

Course Description
แนวคิด ธรรมชาติของการสอบบัญชีและแม่บทของการสอบบัญชี ชนิดของการตรวจสอบ มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมาตรฐานการสอบบัญชีไทย วิวัฒนาการเกี่ยวกับวิชาชีพการสอบบัญชี บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี การทุจริตและข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสำคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐาน และวิธีการตรวจสอบ
กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี การเลือกตัวอย่างในงานสอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานการสอบบัญชี แนวทางการตรวจสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี การใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอื่น การตรวจสอบและรายงาน-บริการเกี่ยวเนื่อง บริการให้ความเชื่อมั่นอื่นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Concepts, nature of auditing and auditing framework; types of audits; generally accepted auditing standards and Thai standards on auditing; the evolution of auditing profession; role and responsibilities of certified public accountants (CPAs); laws and regulations with respect to the auditing profession; auditors’ duties, responsibilities and ethical conduct in professions; agreeing the terms of audit engagements; errors and fraud auditing; planning the audit; audit risk and materiality; identifying and assessing risks; the audit process; audit evidence; evidence accumulation and documenting an audits; auditors’ working papers;
audit sampling; audit of assets, liabilities, shareholders’ equity, revenue and expense; auditors’ reports; computer assisted auditing techniques and audit of an IT-based accounting system; quality control procedures for auditing; use of specialists’ services or results; audit of and reporting on related services; and other assurance services provided by CPAs.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH