เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201442Corporate Governance and Ethics for Professional Accountants
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1201213 และ 1201214

Course Description
หลักการ แนวคิด และโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายและข้อบังคับที่กำกับดูแลกิจการที่มีรูปแบบแตกต่างกัน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการกำกับกิจการที่ดี กระบวนการกำกับดูแลกิจการในระดับนานาชาติและของไทย ความโปร่งใสของรายงานทางการเงิน บทบาทของกลไกทางการบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบในการเสริมสร้างและเพิ่มความเข้มแข็งในการกำกับดูแล กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ความหมาย วัตถุประสงค์ โครงสร้างจรรยาบรรณ หลักการพื้นฐาน ข้อบังคับรายข้อ และ คำชี้แจง ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดย IFAC อุปสรรคในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรการป้องกัน การปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และ พฤติกรรมทางวิชาชีพ กรณีศึกษาที่สำคัญเกี่ยวกับจริยธรรม


Principles, concepts and structures of corporate governance; the laws and regulations that govern the different forms of legal entities; theories underpinning corporate governance; understanding of the role of professional accountants in corporate governance; corporate governance process in international and Thai practices; transparency of financial reports; the role of accounting mechanisms and the audit committee in establishing and strengthening corporate governance; the laws and regulations applicable to the environment in which professional accountants operate; definition; objectives; structures of ethics; fundamental principles; ethic rules and related explanation; transparency; independence; ethics for professional accountants as provided by IFAC; threats and safeguards; professional practices; professional behavior; milestone cases pertaining to ethics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH