เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1303814Software Engineering and Software Quality
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และคุณภาพซอฟต์แวร์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิเคราะห์เทคนิคทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำหรับโครงงานด้านซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีกระบวนการทางซอฟต์แวร์ การรวมระบบ การจัดการความต้องการ การจัดการโครงการด้านซอฟต์แวร์ การตรวจสอบและการสอบทาน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การพัฒนาระบบแบบพึ่งพาอาศัย วิศวกรรมระบบแบบกระจาย กระบวนการทางด้านการประกันคุณภาพ และมาตรฐาน ซอฟต์แวร์


Analysis techniques of software engineering for software projects, software process technology, system integration, requirements management, software project management, verification and validation, risk analysis, dependable systems development, distributed system engineering, process of quality assurance and software standard.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH