เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1303724Seminar in Information Technology
สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต0 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำวิจัย แนะนำงานวิจัยในด้านต่างๆที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอหัวข้อที่สนใจ และปรับปรุงแก้ไข


Sharing of opinion and experience in research, introduction to research related to information technology, topic presentation and correction.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH