เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1303724Seminar in Information Technology
สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต0 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาโท
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล440W  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สันติชัย วิชา (Co-ordinator)
 • วันสอบปลายภาค:
  หมายเหตุ: 63,2/63
  Course Description
  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำวิจัย แนะนำงานวิจัยในด้านต่างๆที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอหัวข้อที่สนใจ และปรับปรุงแก้ไข


  Sharing of opinion and experience in research, introduction to research related to information technology, topic presentation and correction.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH