เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1303821Application Development for Mobile Devices and Internet of Things
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กระบวนการการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิศวกรรมกระบวนการทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ วงจรการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือต่างๆที่นำมาช่วยในการสร้างโปรแกรม รวมถึงแนวคิดและการประยุกต์ใช้บนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง


Mobile Devices application development process, Mobile Devices engineering process, the Mobile Devices application development life-cycle, the software tools required for Mobile Devices application, the concept and the implementation of Internet of Things technology.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH