เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1303730Internet of Things Technology
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เทคโนโลยีเครือข่ายทั้งแบบใช้สาย ไร้สาย และโมบาย อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ตัวติดต่อสื่อสารของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โปรแกรมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ
รวมถึงโครงสร้างหลัก และสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานของโปรแกรมในเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การสร้างโปรแกรมใหม่ๆ การเลือกวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ปัญหาและผลกระทบทางสังคมจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Wire, wireless and mobile technologies, devices for Internet of Things Technologies (IOTs), Interfaces and modes of interactions between people and Internet of Things devices, applications or environments,
Infrastructures and architectures for supporting Internet of Things applications, new applications and evaluation methodologies for Internet of Things, social issues and general implications of Internet of Things Technology.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH