เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1303731Management and Application of Enterprise Information Technology
การจัดการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบการ อาทิ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารความรู้ในองค์กร เป็นต้น บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการขององค์กรและการดำเนินธุรกิจ (Business/IT Alignment)
การบริหารงานบริการ การกำกับดูแล การจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนด การจัดองค์กร นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนกลยุทธ์ และปรัชญาขององค์กร แนวคิดพื้นฐานของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร และความสำคัญของการบูรณาการระบบสารสนเทศในองค์กร

The use of information systems in organizations (e.g., management information systems, decision support systems, and knowledge management systems), roles of information technology in supporting a wide range of business functions (business/IT alignment),
IT services management, IT governance, IT risk management, IT compliance, IT Organization, IT innovation, and the use of information systems in supporting overall strategic initiatives and corporate philosophies, mobile computing, fundamentals of enterprise resource planning (ERP) systems concepts, and the importance of integrated information systems in an organization.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH