เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502340Network Programming
การโปรแกรมระบบเครือข่าย
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1501212 หรือ
1501213

Course Description
แนวคิด ระเบียบวิธี และเครื่องมือในการออกแบบและสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโตคอลของการสื่อสาร โพรโตคอลทีซีพี/ ไอพีสำหรับชั้นแอพพลิเคชัน หลักการเขียนโปรแกรมระบบ เช่น การโปรแกรมแบบซ็อกเก็ต การออกแบบโปรแกรมประยุกต์แบบไคลเอ็นต์/ เซิร์ฟเวอร์ การเรียกใช้งานชุดคำสั่งภายในเครือข่าย การประเมินขีดความสามารถและความปลอดภัยของระบบ


Concepts, methodology and tools for design and develop network application; communication protocol; TCP/IP for application layer; principle of network programming; Sockets; client-server application; security and evaluation of network programming.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH