เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502402Selected Topics in Information and Communication Engineering
หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนะนำ ทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธี และการวิเคราะห์ ในหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ


Introduction, literature review, methodology, and analysis on interesting topics in Information and Communication Engineering.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH