เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502342IT Service Development
การพัฒนาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนะนำการวิเคราะห์และออกแบบระบบ; การวางแผนและบริหารโครงการ; การวิเคราะห์ระบบ; การออกแบบระบบ; การพัฒนาและติดตั้งระบบ; การประยุกต์ใช้งาน; การวิเคราะห์ธุรกิจ


Introduction to system analysis and design; project planning and management; system analysis; system design; system development and implementation; applications; business analysis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH