เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502341Cybersecurity Technology
เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการพื้นฐานของการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์; วิวัฒนาการจากความปลอดภัยข้อมูลสู่การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์; ทฤษฎีการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์; ความสัมพันธ์และความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่มีต่อประเทศ ภาคธุรกิจ ภาคสังคมและประชาชน; เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงาน; ความปลอดภัยทางเครือข่าย; หลักการพื้นฐานการเข้ารหัส; โมเดลความเสี่ยง; มาตรฐานและกระบวนการยืนยันบุคคลและสิทธิ; โครงสร้างและวิธีการใช้งานกุญแจสาธารณะ; การฝึกทักษะวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือซึ่งเป็นที่ยอมรับจากภาคอุตสาหกรรม


Basis of cybersecurity; evolution of information security into cybersecurity; cybersecurity theory; relationship of cybersecurity to nations, businesses, society, and people; cybersecurity technologies, processes, and procedures; network security; basics of cryptography; threat models; authentication and authorization mechanisms and standards; public key infrastructure; practices with well known tools to carry out applied technical cybersecurity skills required by the cybersecurity industry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH