เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502323Introduction to Cloud Computing
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเบื้องต้น
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
นิยาม ที่มา ประวัติของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หลักการพื้นฐานของการประมวลผลแบบขนาน หลักการพื้นฐานการประมวลผลแบบเสมือน สถาปัตยกรรมการให้บริการของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในระดับโครงสร้าง (Infrastructure-as-a-service) ระดับแพลตฟอร์ม (platform-as-a-service) และระดับซอฟต์แวร์ (software-as-a-service) เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ


Definition motivation and history of cloud computing; fundamental and concepts of cloud computing; fundamentals of virtualization; cloud computing architecture of Infrastructure-as-a-service, platform-as-a-service, and software-as-a-service layers; enabling technologies in cloud computing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH