เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1502339Biomedical Signal Processing
การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1502303

Course Description
แนะนำสัญญาณชีวการแพทย์ เช่น EEG, EMG, ECG และสัญญาณคลื่นหัวใจ การวิเคราะห์และการประมวณผลสัญญาณชีวการแพทย์โดยเทคนิคทาง DSP อัตตสหสัมพันธ์ แบบจำลองสโตคาสติกและการประยุกต์ในการประมวณผลสัญญาณชีวการแพทย์ กรณีศึกษาจากการประยุกต์ใช้และงานวิจัยปัจจุบัน


Introduction to the genesis of biomedical signals such as EEG, EMG, ECG, and heart signals; analysis and processing of biomedical signal using DSP techniques; autocorrelation; stochastic model and applications in BSP; case studies from current applications and research.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH