เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1502339Biomedical Signal Processing
การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1502303
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนะนำสัญญาณชีวการแพทย์ เช่น EEG, EMG, ECG และสัญญาณคลื่นหัวใจ การวิเคราะห์และการประมวณผลสัญญาณชีวการแพทย์โดยเทคนิคทาง DSP อัตตสหสัมพันธ์ แบบจำลองสโตคาสติกและการประยุกต์ในการประมวณผลสัญญาณชีวการแพทย์ กรณีศึกษาจากการประยุกต์ใช้และงานวิจัยปัจจุบัน


Introduction to the genesis of biomedical signals such as EEG, EMG, ECG, and heart signals; analysis and processing of biomedical signal using DSP techniques; autocorrelation; stochastic model and applications in BSP; case studies from current applications and research.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH