เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502307Embedded System Networks
เครือข่ายระบบสมองกลฝังตัว
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1502206

Course Description
แนะนำโครงข่ายของระบบฝังตัว, องค์ประกอบและโครงสร้าง, โปรโตคอลของการสื่อสาร, ระบบสารสนเทศ, การประยุกต์ใช้งาน, โครงข่ายเซนเซอร์ไร้สาย, โครงข่ายรอบกาย, โครงข่ายระยะไกล


Introduction to networks of embedded systems, componenents and structures, communication protocols, information systems, applications, wireless sensor networks, body area networks, wide area networks.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH