เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502205Engineering Mathematics
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1106103

Course Description
ระบบสมการเชิงเส้น; ปริภูมิเวกเตอร์และปริภูมิย่อย; การแปลงเชิงเส้น; ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง; ตัวกำหนด; การหาค่าเหมาะสมที่สุดเบื้องต้น; กระบวนการเชิงสุ่มเบื้องต้น; ตัวอย่างการประยุกต์


System of linear equations; vector spaces and subspaces; linear transformation; eigenvalues and eigenvectors; determinants; introduction to optimizations; introduction to random process; application examples.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH