เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502105Fundamentals of Electronics
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ไดโอด ทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์ เฟต และออปแอมป์ และการนำไปใช้สร้างวงจรจริงในห้องปฏิบัติการ


Theory, applications, and circuit implementation of diodes, bipolar junction transistors (BJT), field-effect-transistors (FET), and operational amplifiers (Op-Amp), practical electronic circuits.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH