เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1501213Computer Networks
โครงข่ายคอมพิวเตอร์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ภาพรวมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบอ้างอิงสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น แบบอ้างอิงโอเอสไอ แบบอ้างอิงทีซีพี/ไอพี หลักการพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูลดิจิทัลผ่านตัวกลางต่างๆ ทั้งมีสายและไร้ สาย แนวคิดและข้อตกลงในการส่งต่อข้อมูลผ่านตัวกลางเป็นทอดๆ เครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายข้ามถิ่น เช่น อีเทอร์เน็ต เอทีเอ็ม ข้อคิดสําหรับการออกแบบส่วนรับผิดชอบเครือข่าย อัลกอริทึมการหาเส้นทาง กลวิธีควบคุมความคับคั่ง มาตรฐานและตัวอย่างเครือข่าย ข้อคิดสําหรับการออกแบบส่วนรับผิดชอบการ นําส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย คุณภาพการให้บริการ มาตรฐานและรายละเอียดตัวอย่างโพรโทคอลนําส่งข้ อมูล เช่น ทีซีพี ยูดีพี เป็นต้น แนวทางและตัวอย่างการนําเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน เช่น จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ เวิล์ดไวด์เว็บ และระบบการรักษาความปลอดภัยผ่านเครือข่าย


An overview of computer networks; computer network referenced models such as OSI and TCP/IP; wire and wireless digital communication basis; concepts and agreements for peer-to-peer communication; LAN and WAN such as Ethernet and ATM; network layer design issues; routing algorithm; congestion control methodologies; standards and examples of networking; transport layer design issues; quality of services; standards and examples of transport protocols such as TCP and UDP; e-mail; WWW; network security.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH