เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1302350Big Data Management and Analytics
การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ภาพรวมของทิศทางการใช้งานทางการตลาด และการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ หลักการและตัวอย่างของแพลทฟอร์มการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Hadoop และ Spark การจัดเก็บและระบบการจัดการข้อมูล เช่น HDFS (Hadoop File System) ฐานข้อมูลเอกสารและกราฟ หลักการพื้นฐานและเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง เช่น การจัดกลุ่มข้อมูล และการจำแนกข้อมูล วิธีการเรียนรู้ของเครื่องและการฝึกปฏิบัติกับแพลทฟอร์มการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่


Overview of market trends and needs for big data application; fundamental platforms such as Hadoop and Spark; data storage and management such as HDFS (Hadoop File System), document and graph databases; basic machine learning concepts and techniques such as clustering and classification; large-scale machine learning methods and practices on big data platforms.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH