เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502338Image Processing
การประมวลผลสัญญาณภาพ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการประมวลผลภาพ การเห็นและโมเดลภาพทางคณิตศาสตร์ การประมวลผลสัญญาณแบบหลายมิติ การสุ่มตัวอย่างข้อมูล และการแปลงฟูเรียร์ คุณสมบัติภาพและการปรับปรุงภาพ เทคนิคการบีบอัดรูปภาพ การประมวลผลภาพสี


Fundamental image processing; visualization and mathematical image modeling; multidimensional signal processing; sampling, Fourier transformation; image properties and improvement; image compression techniques; color image processing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH