เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005477Lanna Scripts 2
ภาษาและอักษรธรรมล้านนา 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การอ่านต้นฉบับอักษรธรรมล้านนา การฝึกปริวรรตอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยปัจจุบัน การฝึกพิมพ์คำ ประโยคหรือข้อความด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์


Reading original Lanna scripts; translation and transliteration of Lanna texts into modern Thai scripts; practice of typing Lanna words, messages or sentences using a computer programme.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH