เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1005476Lanna Scripts 1
ภาษาและอักษรธรรมล้านนา 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติและลักษณะของตัวอักษรธรรมล้านนา การฝึกเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ การฝึกเขียนคำและประโยคอย่างง่าย


History and characteristics of Lanna alphabet; writing practice for consonants, vowels and tone markers; and writing simple words and sentences.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH