เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005479Thai for Specific Purposes
ภาษาไทยเฉพาะกิจ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ลักษณะและการใช้ภาษาเฉพาะกิจในสังคมไทย ได้แก่ ภาษาราชการ ภาษาธุรกิจ ภาษาพาดหัวข่าว ภาษาโฆษณา ภาษาในวารสารวิชาการและสารคดี และภาษากฎหมาย การใช้ภาษาไทยเฉพาะกิจในรูปแบบต่างๆ


Patterns, styles and use of Thai for specific purposes; and styles of official language, business communication, news headline writing, advertising, academic articles, non-fiction and legal documents.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH