เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1005374Folklore
คติชนวิทยา
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคติชนวิทยาทฤษฎีและแนวคิดทางคติชนวิทยา การศึกษาข้อมูลคติชนวิทยาที่อยู่ในภาษา วรรณกรรม ประเพณีและพิธีกรรม การฝึกปฏิบัติภาคสนามทางคติชนวิทยา


An overview of folklore; theory and concepts; study of folk features in languages, literatures, traditions and rituals; and fieldwork training.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH