เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005468Thai Games and Plays
การละเล่นไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การละเล่นต่างๆของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการละเล่นไทยกับวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมไทย การเปรียบเทียบการละเล่นไทยกับการละเล่นประจำชาติของผู้เรียน


Different types of Thai games and plays; relationship of games and plays with Thai ways of life, mindsets, beliefs, traditions and culture; and comparison between Thai games and plays with those in the learner’s culture.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH