เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005465Thai Arts
ศิลปะไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมายและการสร้างสรรค์งานศิลปะไทย อันสะท้อนถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ศาสนาและโลกทัศน์ของคนไทย


Concepts and creativity of Thai arts as the reflection of Thai people’s ways of living, lifestyles, beliefs, religions and worldview.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH