เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005464Thai History
ประวัติศาสตร์ไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ และเหตุการณ์สำคัญในสมัยต่างๆ


An overview of Thai history; Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi and Ratanakosin periods; and major historical events in each period.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH