เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005243Communicative Thai through Information Technology
การสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การพิมพ์สัมผัสและวิธีคำนวณคำ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอรายงาน ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์และแหล่งสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต


Touch typing and word count; application of programmes to preparing and presenting reports; and acquisition of data from online databases and internet-mediated information sources.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH