เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005373Contemporary Thai Literature
วรรณกรรมปัจจุบันไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมปัจจุบันไทย ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย วรรณกรรมปัจจุบันที่สำคัญของไทย


An overview of contemporary Thai literature; relationship between literature, society and culture; and major contemporary Thai literary works.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH