เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005103Basic Thai Reading and Writing 2
การอ่านและการเขียนภาษาไทยพื้นฐาน 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต6 (4-4-10)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การอ่านและการเขียนคำศัพท์ที่ยากขึ้น โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ที่ซับซ้อน การอ่านจับใจความสำคัญ การเขียนย่อหน้า


Reading and writing words of greater morphological complexity and sentences of greater grammatical complexity; reading for main ideas; and writing paragraphs.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH