เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1005103Basic Thai Reading and Writing 2
การอ่านและการเขียนภาษาไทยพื้นฐาน 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต6 (4-4-10)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:50217C1LECT880M  
  อังคาร15:00-16:50217C1LAB      
  พฤหัสบดี08:00-09:50213C1LECT      
  พฤหัสบดี10:00-11:50213C1LAB      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม
 • อาจารย์ ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ชั้นปี 17-5-2
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  การอ่านและการเขียนคำศัพท์ที่ยากขึ้น โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ที่ซับซ้อน การอ่านจับใจความสำคัญ การเขียนย่อหน้า


  Reading and writing words of greater morphological complexity and sentences of greater grammatical complexity; reading for main ideas; and writing paragraphs.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH