เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1403103Thai Traditional Desserts Recipes
ตำรับขนมไทยพื้นบ้าน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติขนมไทยพื้นบ้าน ชนิดและประเภทของขนมไทยของแต่ละภูมิภาค ประเภทวัตถุดิบ ส่วนผสมและอุปกรณ์ในการเตรียม เทคนิคและวิธีการประกอบขนมไทย ตำรับขนมไทยที่สำคัญ การจัดตกแต่งและการจัดเสิร์ฟขนมไทยตามวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค


History of Thai traditional desserts; type and categories of Thai desserts in each region; raw materials, ingredients and equipment; techniques and procedures for preparation; important Thai traditional desserts recipes; decoration and serving Thai traditional desserts based on cultures of each region.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH