เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1403103Thai Traditional Desserts Recipes
ตำรับขนมไทยพื้นบ้าน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประวัติขนมไทยพื้นบ้าน ชนิดและประเภทของขนมไทยของแต่ละภูมิภาค ประเภทวัตถุดิบ ส่วนผสมและอุปกรณ์ในการเตรียม เทคนิคและวิธีการประกอบขนมไทย ตำรับขนมไทยที่สำคัญ การจัดตกแต่งและการจัดเสิร์ฟขนมไทยตามวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค


History of Thai traditional desserts; type and categories of Thai desserts in each region; raw materials, ingredients and equipment; techniques and procedures for preparation; important Thai traditional desserts recipes; decoration and serving Thai traditional desserts based on cultures of each region.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH