เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1403102Food for Dairy Life
อาหารในชีวิตประจำวัน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อาหารและความจำเป็น คุณค่าทางโภชนาการของอาหารเฉพาะกลุ่ม ข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวัน การจัดการมื้ออาหารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การเลือกและซื้ออาหาร ฉลากและกฎหมายอาหารในชีวิตประจำวัน เทคนิคการประกอบอาหารเบื้องต้น


Food and necessity; nutritional values for specific foods; recommended dietary allowances; meals management for specific purpose; food selection and buying; food labeling and food law for daily life; basic cuisine.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH