เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1403102Food for Dairy Life
อาหารในชีวิตประจำวัน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
อาหารและความจำเป็น คุณค่าทางโภชนาการของอาหารเฉพาะกลุ่ม ข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวัน การจัดการมื้ออาหารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การเลือกและซื้ออาหาร ฉลากและกฎหมายอาหารในชีวิตประจำวัน เทคนิคการประกอบอาหารเบื้องต้น


Food and necessity; nutritional values for specific foods; recommended dietary allowances; meals management for specific purpose; food selection and buying; food labeling and food law for daily life; basic cuisine.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH