เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1403101Career Skills Development for Food Industry Professionals
การพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร ความสำคัญและบทบาทของบุคลิกภาพต่อการทำงาน การพัฒนาทักษะด้าน ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร การประสานงาน การแก้ปัญหาและการเป็นผู้นำ การเรียนรู้ตลอดชีวิต จริยธรรมในอุตสาหกรรมอาหาร การแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงาน การตระหนักถึงความต้องการและความคาดหวังของนายจ้าง


Important skills in the food industries; importance and role of personality to workplace; development of creativity, critical thinking, communication, collaboration, problem solving, and leadership; lifelong learning skills; ethics in food industries; experience sharing; awareness of employer needs and expectations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH