เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1403101Career Skills Development for Food Industry Professionals
การพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:50A 707E4LAB54054M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล
 • อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฎฐ์ ศิริเมืองมูล (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 154-0-54
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร ความสำคัญและบทบาทของบุคลิกภาพต่อการทำงาน การพัฒนาทักษะด้าน ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร การประสานงาน การแก้ปัญหาและการเป็นผู้นำ การเรียนรู้ตลอดชีวิต จริยธรรมในอุตสาหกรรมอาหาร การแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงาน การตระหนักถึงความต้องการและความคาดหวังของนายจ้าง


  Important skills in the food industries; importance and role of personality to workplace; development of creativity, critical thinking, communication, collaboration, problem solving, and leadership; lifelong learning skills; ethics in food industries; experience sharing; awareness of employer needs and expectations.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH