เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1403440Kitchen Science
วิทยาศาสตร์รอบครัว
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ16:00-18:50A 410S7LECT64064F  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา วงษา
 • อาจารย์ ดร.สุทธิพร พินิจสุวรรณ
 • อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง
 • อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบของอาหารและหน้าที่ในร่างกายมนุษย์ (คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน) สีและกลิ่นรสในอาหาร สารเคมีในครัว (สารเจือปนอาหาร สารปนเปื้อน) การเปลี่ยนแปลงระหว่างการประกอบอาหาร การปรุงอาหารและการเก็บรักษา บรรจุภัณฑ์อาหารและฉลาก อาหารเฉพาะกลุ่ม (เครื่องดื่ม ขนมอบ ขนมหวาน ฯลฯ) การทดลองหรือสาธิตเกี่ยวกับอาหาร สถานการณ์ปัจจุบัน


  Basic knowledge about food compositions and their functions in human body (carbohydrate, protein, and lipid); food color and flavor; chemicals in kitchen (basic food additives, food contaminants); changes occurred during food preparation, cooking and storage; food packaging and label; specific food groups (beverages, bakery, confectionery, etc.); simple experiments or demonstration related to food; current issues.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH